23.06.2015

Ureditev SPB - 1

V zadnjem času je aktualna razprava o ureditvi pritličnih pohodnih površin znotraj stanovanjsko-poslovnega kompleksa SPB-1. Vsi - tako Občina, lastniki stanovanj, poslovnih prostorov, najemniki ter občani se zavedamo, da je le-te potrebno prenoviti, s čimer bomo vzpostavili prijetnejši in varnejši prostor v mestu.
Župan je imenoval projektno skupino za prenovo SPB-1, v katero so imenovani predstavniki občinske uprave, stanovanjskih vhodov in poslovnih prostorov z namenom, da najdemo skupno rešitev glede ureditve pohodnih površin v SPB-1. Na sejah smo predstavnikom pojasnili, da pasaže v SPB-1 predstavljajo funkcionalno zemljišče kompleksa, torej zasebno lastnino, ki je v solasti vseh lastnikov SPB-1 in da lahko Občina, v skladu z obstoječo zakonodajo, sofinancira obnovo pasaž zgolj v deležu, v katerem je solastnica. Le v primeru prenosa lastništva na Občino, za kar je potrebno 100% soglasje vseh lastnikov, bi lahko Občina prevzela stroške za prenovo tlakov v celoti.
Prav tako te površine ne predstavljajo javnih površin (t.i. javno dobro), saj ni izpolnjen niti osnovni pogoj, da lahko neko površino razglasimo za javno in sicer, da je zemljišče v lasti Občine (javni lasti). Za razumevanje pojma javne površine je bistveno, da gre za poseben režim ureditve, saj jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba). Zgolj dejstvo, da prehode v kompleksu uporabljajo poleg lastnikov tudi drugi uporabniki ne pomeni, da gre za javno površino. Da neko površino v skladu z zakonodajo opredelimo oz. razglasimo kot javno, mora v skladu z Zakonom o graditvi objektov, Občinski svet sprejeti akt o razglasitvi javnega dobra, na podlagi katerega se površino vknjiži v zemljiško knjigo kot javno dobro. To pa je možno le ob predpostavki, da je ta površina v lasti Občine.

Iz navedenega izhaja, da lahko Občina pomaga pri prenovi tako, da nudi logistično, svetovalno pomoč, pomoč pri pridobivanju ugodnih kreditov, da zagotovi finančni delež v skladu s solastniškim deležem v SPB-1 ter da s projektno skupino še naprej aktivno sodeluje in išče pravo rešitev. Le-ta pa bo morala biti skladna z veljavno zakonodajo.

mag. Renata Kosec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.