28.09.2018

Štiri leta, 29 sej in mnogo pomembnih odločitev

Svetnice in svetniki smo se sestali na zadnji seji občinskega sveta v tem mandatu, ki je bila že 29. po vrsti. V štirih letih smo na sejah obravnavali, sprejeli in podprli mnoge pomembne dokumente in projekte, ki so in bodo tudi v bodoče pozitivno vplivale na razvoj kot tudi na kakovost bivanja v občini Domžale. Naj izpostavim zgolj nekatere.

Sprejeli smo proračune za posamezna leta ter s tem potrdili izvedbo projektov in večjih investicij, gradenj, ki so že zaključeni (Podružnična šola Ihan, širitev OŠ Preserje pri Radomljah, dokončanje nadgradnje CČN Domžale –Kamnik, energetske sanacije osnovnih šol in drugih javnih objektov, Dom krajanov – Gasilski dom Studenec, izvedba protipoplavnih ukrepov, gradnja cestne in komunalne infrastrukture, poslovilnih objektov, ipd..) in mnogih, ki še čakajo izvedbo (prenova kopališča Domžale, športni park Depala vas, športna ploščad Krtina, širitev jedilnice na OŠ Domžale in OŠ Rodica, ipd.). Poleg tega smo s sprejemom novih ali s spremembami nekaterih že obstoječih občinskih predpisov vzpostavili nove, boljše pogoje za upravičence, npr. dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini (projekt štartaj Domžale), sofinanciranje čebelarske dejavnosti in ureditev čebelarske učne poti, sofinanciranje delovanja Dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju, sofinanciranje začasnega spremljevalca učencu s posebnimi potrevami, ipd. Sprejeli smo Strategijo za mlade v občini Domžale ter Lokalni energetski koncept in podprli stališče Občine Domžale o vpisu pravice do pitne vode v Ustavo RS.

In ne nazadnje so bili narejeni pomembni koraki na področju urejanja prostora Osnovni odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) je bil sprejet poleti leta 2014 in je omogočil gradnjo trgovskega centra Arcadija, v letu 2018 pa še spremembe in dopolnitve OPPN, s katerim je v prostor umestila bodoči regijski vadbeni poligon za usposabljanje gasilcev. V letu 2016 je občina sprejela OPPN za območje Jarčeve ulice, s katerim smo prostorsko zagotovili koridor za nemotoriziran promet na Jarčevi ulici na Rodici. Prav tako so bile v letu 2016 sprejete spremembe in dopolnitve OPPN za območje v Preserjah Lek Mengeš – Domžale, kar je omogočilo krepitev panoge biofarmacevtike na lokaciji Lek Mengeš. OPPN za območje V9/1 pod Tosamo jug, sprejet na Občinskem svetu v letu 2016, pa omogoča umeščanje logističnih in obrtno-poslovnih dejavnosti južno od obstoječega kompleksa tovarne Tosama na Viru. V letu 2018 so bile sprejete spremembe in dopolnitve OPPN za območje Športnega parka Domžale, s katerimi je omogočena rekonstrukcija domžalskega bazena.

Na zadnji seji smo obravnavali in sprejeli najpomembnejši, temeljni prostorski akt občine – Občinski prostorski načrt. V njem se, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Je pomembna podlaga za racionalno in trajnostno načrtovanje vseh posegov v prostor v občini in za zagotavljanje kakovostnih pogojev za življenje in delo njenih prebivalcev.

Štiri leta so hitro minila in vesela sem, da sem s svojim delom, tako kot podžupanja in kot občinska svetnica, skupaj z mojimi sodelavci ter svetniki in svetnicami pripomogla k razvoju naše občine in ustvarjanju boljših pogojev na vseh področjih.

mag. Renata Kosec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.