19.02.2015

Proračuna 2015 in 2016

Več let smo priča dejstvu, da se sredstva občinam zmanjšujejo, obseg nalog, ki jih določa državna zakonodaja, pa se na nekaterih področjih celo povečuje. Tudi v prihodnjih letih bomo soočeni z nižjimi prihodki iz naslova glavarine in tako v letu 2015 prejeli kar 948.002 EUR manj sredstev, kot leto prej. To za Občino predstavlja 6% znižanje prihodka.

Priprava predlogov proračunov se morda zdi enostavna naloga, zgolj »prestavljanje« sredstev iz/na postavko, pa vendar ni tako. Zaradi izpada prihodkov je načrtovanje odhodkov iz leta v leto težje, še zlasti, ker večji del odhodkov predstavljajo zakonske obveznosti – 40% vseh odhodkov je namenjeno družbenim dejavnostim (zdravstveno varstvo, kultura, šport, vrtci, izobraževanje, socialno varstvo), 22% cestnemu prometu in infrastrukturi (gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje), 14% varovanju okolja (gradnja kanalizacije, investicije v protipoplavne ukrepe, itd.), 6% investicijam v sistem oskrbe z vodo in urejanju pokopališč, 3% delovanju sistema za zaščito, reševanje v občini, ostalih 15% pa za druga področja.

Če pregledamo predloga, vidimo, da bomo še naprej aktivni v prizadevanjih za vzpostavitev stimulativnega okolja za razvoj obrti, podjetništva, turizma in gospodarstva (sodelovanje z Obrtno zbornico Domžale, dodeljevanje dolgoročnih posojil s subvencionirano obrestno mero za naložbe v gospodarstvo), v skladu s finančnimi zmožnostmi.

Čeprav je Občina v vseh letih ustvarjala ugodne pogoje za investitorje (obročno plačilo komunalnega prispevka z ustreznimi zavarovanji), vseeno ni bilo pravih investitorjev. Je razlog v gospodarski krizi, ki jo že več let čuti večji del Evrope, med njimi tudi Slovenija? Gospodarsko krizo čutimo vsi - država, občine, gospodarski subjekti, na žalost pa najbolj ljudje.

V danih razmerah je naša naloga, da izpolnimo zakonske obveznosti, izvedemo projekte, ki sledijo interesom vseh občanov, enakomerno razvijamo vsa območja v občini ter ohranimo kvalitetno bivanje v občini. Za ostale ne-nujne projekte bo čas še prišel.

mag. Renata Kosec

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.