25.11.2015

Narejen pomemben korak naprej

Letošnje leto se počasi poslavlja in s pregledom celoletnega dogajanja v občini Domžale lahko sklenemo, da smo uresničili cilje, ki smo si jih zastavili na začetku leta, uspešno zaključili mnoge projekte, po drugi strani pa bomo poskrbeli, da bodo aktivnosti, ki vplivajo na zadovoljstvo in kvaliteto bivanja občanov, ostale naša prioriteta tudi v bodoče.

Prejšnji teden smo svetniki in svetnice na občinski seji potrdili Odlok o ustanovitvi javnega zavoda »Center za zaščito in reševanje«. Javni zavod bo opravljal enake naloge, kot jih opravlja Center požarne varnosti, ki je organiziran kot režijski obrat v podjetju Helios. Z ustanovitvijo zavoda bo poklicni del javne gasilske službe prešel pod okrilje občine, tako kot je to organizirano drugod po Sloveniji. Na ta način javna služba ne bo več odvisna od poslovnih odločitev gospodarske družbe.

Predvidevamo, da bo v zavodu zaposleno enako število operativnih gasilcev kot do sedaj v Centru požarne varnosti. Sredstva za pokrivanje zagonskih stroškov, prostore in opremo ter polletno redno delovanje zavoda so zagotovljena v proračunu za leto 2016. V kolikor bo zavod sklenil pogodbe o opravljanju gasilske službe s podjetji in državo ter sosednjimi občinami, bo strošek rednega letnega poslovanja v okvirih sedanjega poslovanja Centra požarne varnosti.

Glede na to, da bo to javni zavod, ga bomo lahko v prihodnje nadgradili v sodoben zaščitno-reševalni in logistični center, v okviru katerega bo organizirano tudi delovanje Gasilske zveze Domžale ter drugih sestavov v občinskem sistemu zaščite in reševanja, kot so Civilna zaščita, nujna medicinska pomoč ter tehnično reševalne in druge enote organizirane v okviru prostovoljnih društev iz naše občine.

V naslednjem srednjeročnem in dolgoročnem obdobju ustanovitev zavoda tako pomeni pomemben korak naprej pri zagotavljanju varnosti naših občank in občanov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale

info@ltd-tonidragar.si
Copyright (c) 2018 Toni Dragar - za vse generacije.